Na Slovensku sme vyrobili viac ako milión áut

Na Slovensku bolo v roku 2015 podľa predbežných výsledkov vyrobených viac ako milión automobilov: 338 020 automobilov v automobilke Kia Motors, 303 025 automobilov v PSA Peugeot a Citroen a viac ako 400 000 v automobilke Volkswagen (Volkswagen uvádza presné počty až v marci). Automobilový priemysel u nás tak prekonal významnú  hranicu milión vyrobených automobilov za rok.

Podiel automobilového priemyslu na slovenskom priemysle predstavuje až 44 %, pričom ďalším pozitívom už niekoľko rokov zostáva svetové prvenstvo Slovenska v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov.  V roku 2014 to bolo 179 automobilov, v roku 2015 sa ich počet zväčšil na 184.

Podiel automobilovej výroby na priemyselnom exporte Slovenska vlani predstavoval 35 %, zamestnával viac ako 80 000 ľudí a vrátane  indukovaných pracovných miest vytvára pracovné príležitosti pre viac ako 200 000 zamestnancov.

Zväz automobilového priemyslu SR sa permanentne snaží o zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti automobilového priemyslu. Z tohto dôvodu počas uplynulého roka jeho predstavitelia vyvíjali aktívnu snahu na akcelerácii legislatívnych a spoločenských zmien.

Ako významný krok pri dosahovaní strategických cieľov jednoznačne vnímajú prijatie nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015, ktorý vytvára priestor pre zamestnávateľov na ovplyvňovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy svojich budúcich pracovníkov. Duálny systém vzdelávania je významný nástroj na to, ako to dosiahnuť. Úspechom automobilového priemyslu je aj prijatie nového zákona o odpadoch č. 79/2015, ktorý zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ruší nesystémový prvok v oblasti spracovania odpadov, akým je Recyklačný fond.

ZAP SR považuje aplikovaný výskum, vývoj a inovácie ako základný kameň udržania konkurencieschopnosti podnikov, preto participoval pri procese aplikácie stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 do života. Podobne bol jedným z hlavných iniciátorov diskusií k problematike Industrie 4.0 a pričinil sa o to, že sa na Slovensku odštartovala diskusia, na ktorej konci by malo byť vypracovanie slovenskej cesty a smerovania v budúcom rozvoji technológií na spracovanie a využitie veľkého objemu dát.

V záujme udržania priaznivého tempa rastu a rozvoja automobilového priemyslu je nevyhnutný ďalší rozvoj subdodávateľov, preto ZAP SR úzko spolupracuje s agentúrou SARIO na spracovaní konceptu projektu rozvoja dodávateľov. ZAP SR participoval aj na získaní strategickej investície Jaguar Land Rover, a práve pomoc pri kreovaní dodávateľskej siete tejto automobilky bude jednou z výziev budúceho obdobia.

ZAP SR si uvedomuje obrovský význam vzdelávania pre ďalšiu konkurencieschopnosť priemyslu a Slovenska. Preto jeho hlavnou úlohou je ďalej aktivizovať zamestnávateľov pre vstup do duálneho systému vzdelávania a prípravy. Zároveň s aktiváciou zamestnávateľov je potrebná zásadná zmena verejnej mienky a názorov na technické štúdium a na uplatnenie absolventov v priemysle. Príspevkom ZAP SR k ovplyvňovaniu verejnej mienky bude aj Detská akadémia automobilového priemyslu, ktorá je pripravovaná pre žiakov základných škôl v spolupráci s významnými podnikmi automobilového priemyslu a technickými univerzitami na leto tohto roku.

Okrem oblasti stredného odborného vzdelávania chce ZAP SR pokračovať v postupnej transformácii odborného vysokoškolského vzdelávania a využitia vedecko-technického potenciálu našich technických univerzít pre potreby praxe.

Príspevkom automobilového priemyslu k priblíženiu technického vysokoškolského vzdelávania praxi bol pre študentov vysokých škôl pripravený už trvajúci projekt. Pre rozvoj kompetencií zamestnancov v automobilovom priemysle je založená Akadémia vzdelávania automobilového priemyslu, ktorá zabezpečuje potreby permanentného vzdelávania pracovníkov podnikov automobilového priemyslu a v roku 2016 bude ďalej rozvíjať svoju činnosť.

-zap-

Prejsť na začiatok