Rýchle správy
Home » Technika » Kamerové (monitorovacie) systémy pre STK a pracoviská EK

Kamerové (monitorovacie) systémy pre STK a pracoviská EK

stk-monitorovanie-1

Obr. 1: Pohľad na kameru na začiatku kontrolnej linky STK, ktorá sníma vozidlo s jeho evidenčným číslom a terminál so zariadením na čítanie čiarového kódu

Od 1. júla roku 2013 sa na všetkých prevádzkovaných STK u nás začali používať kamerové systémy, ktoré majú dohliadať na vykonávanie technických a tiež emisných kontrol, pokiaľ sú pracoviská emisných kontrol spojené s STK. Táto povinnosť pre prevádzkovateľov STK bola uložená novelizáciou zákona č. 725/2004 Z.z., konkrétne zákonom č. 519/2011 Z.z..

Nainštalovaný monitorovací systém tvoria minimálne tri záznamové zariadenia (kamery), ktoré robia digitálne statické obrazové záznamy (snímky) na začiatku a na konci kontrolnej linky (obr. 1), pričom tretia kamera robí digitálny kontinuálny obrazový záznam (videozá- znam) priestoru kontrolnej linky. Okrem toho sú v priestoroch linky nainštalované zariadenia na čítanie čiarového kódu a terminál, ktorý umožňuje spojenie s centrálnou databázou (obr. 2). Monitorovacie zariadenie najskôr vyhotoví snímku prednej časti vozidla stojaceho na vstupe na kontrolnú linku, a to v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou, pričom čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej či emisnej kontrole generuje automatizovaný informačný systém technických (emisných ) kontrol vozidiel. Snímka musí umožniť rozpoznanie evidenčného čísla vozidla (ak je na vozidle predná tabuľka s týmto číslom), druhu vozidla, farby vozidla a ďalších rozlišovacích znakov vozidla. Pri výstupe vozidla z kontrolnej linky musí záznamové zariadenie vyhotoviť snímku zadnej časti stojaceho vozidla opäť v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou, ktorý bol kontrole vygenerovaný už pri vstupe na linku. Snímka musí umožniť rozpoznanie rovnakých údajov ako na snímke vyhotovenej pri vstupe na linku, pričom na zábere je pochopiteľne zadná tabuľka s evidenčným číslom. Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému technických (emisných) kontrol vozidiel sú súčasťou tohto systému, kde sa po stanovenú dobu uchovávajú pre účely prípadnej kontroly či objasňovania.
Priestory monitorované kamerami sú samozrejme náležite označené (obr. 3). Celý systém každej STK musí byť schválený a je napojený na celoslovenský automatizovaný systém technických a emisných kontrol, do ktorého databázy musí prenášať určené obrazové zá- znamy. Má v prvom rade zabrániť podvodnému konaniu, pri ktorom sa vydávali doklady o vykonaní technickej či emisnej kontroly bez pristavenia vozidla na kontrolu.

stk-monitorovanie-3

Obr. 3: Požadované označenie priestorov STK a pracovísk emisných kontrol monitorovaných kamerami

Prevádzkovatelia samostatných pracovísk emisnej kontroly museli zabezpečiť používanie kamerového systému (monitorovacieho záznamového zariadenia) od 1. januára 2014. Je rovnako určený na zaznamenanie vozidla a jeho evidenčného čísla pri emisnej kontrole a prenos záznamov do databázy automatizovaného informačného systému.

Ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly (napríklad v autoservise), je postačujúce jedno záznamové zariadenie, ktoré vyhotoví snímku prednej časti vozidla stojaceho na tomto pracovisku, a to v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou, pričom tento kód pre konkrétnu emisnú kontrolu generuje automatizovaný informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel. Pri výstupe vozidla z takéhoto pracoviska sa vyhotoví druhá snímka, pričom obidve snímky (v tomto prípade prednej časti vozidla) musia umožniť rozpoznanie rovnakých údajov ako v prípade technickej kontroly.

stk-monitorovanie-2

Obr. 2: Zelené pole na obrazovke terminálu so zariadením na čítanie čiarového kódu svedčí o tom, že evidenčné číslo kontrolovaného vozidla bolo na začiatku linky spoľahlivo zosnímané (prípadná žltá farba by svedčila o opaku)

Inštalácia kamerového systému pre menšie samostatné pracoviská emisných kontrol, ktorý musí byť taktiež schválený, predstavovala pomerne nákladnú investíciu. Z ekonomických dôvodov preto niektorí ich prevádzkovatelia túto činnosť ukončili. To viedlo k miernej redukcii siete týchto pracovísk. Kým predtým bolo na Slovensku v prevádzke celkom viac ako 400 pracovísk emisných kontrol, ich počet v priebehu rokov 2014/ 2015 klesol. V tomto období je v prevádzke viac ako 80 samostatných pracovísk pre emisné kontroly v autoservisoch, pričom však pribudli pracoviská pre tieto kontroly v novootváraných STK. Tých je v súčasnosti v prevádzke už viac ako 130 a stále pribúdajú ďalšie. Pri STK s viacerými kontrolnými linkami je k dispozícii aj viac pracovísk emisných kontrol.

Ďalší vývoj v tomto smere je komplikované predvídať, no očakávať možno skôr pozvoľný nárast počtu týchto pracovísk vzhľadom na rastúci počet registrovaných motorových vozidiel a pri malých samostatných pracoviskách tiež v súvislosti s akumuláciou potrebných prostriedkov na záznamové zariadenie.

Záznamy vyhotovené monitorovacími zariadeniami poskytujú poverené technické služby len na účely konania určené zákonom, konkrétne ministerstvu dopravy, krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodnému úradu dopravy (ak sa pracoviská nachádzajú v ich územnom obvode a v ňom sú vozidlá aj evidované), policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu a v potrebnom rozsahu aj oprávneným osobám (STK, pracoviská EK). Dôležitou požiadavkou platnej vyhlášky v tejto súvislosti je, že snímky odoslané do automatizovaného informačného systému technických aj emisných kontrol vozidiel sa uchovávajú po dobu platnosti technickej aj emisnej kontroly.

Použitie kamerových systémov vykonávanie technických a emisných kontrol čiastočne spomalilo. Pokiaľ ide o prezentované zlepšenie kvality výkonu samotnej technickej a emisnej kontroly boli očakávania zrejme väčšie ako je realita. Podľa údajov ministerstva dopravy však kamerový systém už umožnil odhaliť niektoré viditeľné nedôslednosti práce kontrolných technikov, napríklad poškodenie osvetlenia vozidla, alebo čelného skla.

Leave a Reply