NOVÉ OZNAČOVANIE POHONNÝCH LÁTOK DO AUTOMOBILOV

V tomto roku od apríla možno čaká vodičov, a teda aj čitateľov  nášho časopisu MOT´or „milé“ prekvapenie: Keď si budú chcieť natankovať na čerpacej stanici  zaužívanú pohonnú látku do svojho automobilu, a to benzín alebo motorovú naftu, môžu zistiť, že ich palivo má už iné označenie  ako malo doteraz. Na Slovensku alebo v Českej republike to asi túto jar nebude, ale na čerpacích staniciach v niektorých štátoch EÚ sa to už môže stať.  „Pumpári“  ich však poinformujú, že  od apríla 2017 platí nová norma EN 16942, podľa ktorej  sa symboly pre pohonné látky zmenili. Stojan na benzín  bude označený   veľkým  písmenom E v kruhu, nafta  veľkým písmenom B vo štvorci, plynné palivá  budú označené štvorcom pootočeným o 45 stupňov (nie kosoštvorec, ako sa mylne  uvádza v niektorých  publikovaných článkoch), v ktorom sú veľkými písmenami napísané skratky  ich názvov.

Komisia EÚ  pre  normy pracovala na zavedení novej EN 16942 pred jej oficiálnym schválením v októbri 2016 už dlhší čas, aby sa odstránili dosť časté problémy  a nedorozumenia  pri tankovaní  rôzne označených  a pomenovaných palív na čerpacích staniciach (stojanoch) v zahraničí. Zavedením jednotného označenia (symbolov)   pohonných látok na čerpacích staniciach v celej EÚ, a to benzínu, motorovej nafty  a plynných palív, by  sa malo tomu predísť a zabrániť. A tak uvidíme, aká bude prax a realita.

Uvádzame, že k  plynným palivám, ktoré možno tankovať na niektorých našich čerpacích staniciach a aj v zahraničí, patria tieto:

CNG- (Stlačený zemný plyn)

LNG – (Skvapalnený zemný plyn)

LPG – (Skvapalnený  propán- bután)

H2 –  (vodík).

V  stručnosti bližšie uvádzame niektoré príklady, čo znamenajú  v kruhu  pri označení benzínu  písmeno E a číslo 5. Je to benzín, ktorý obsahuje  maximálne 5 %   biozložky ETBE (bio/etyltercbutyléter) v zmesi, alebo ďalší typ E 10, ktorý obsahuje maximálne 10 % rovnakej biozložky v zmesi s benzínom. Dnes používaný benzín natural 95 bude v kruhu označený E 5.

Podobne motorová nafta je označená štvorcom a v ňom veľké písmeno B  s číslom 7,alebo štvorcom s veľkým písmenom B s číslom 10.

Čísla vyjadrujú maximálny podiel metylesteru kyselín repky olejnatej v zmesi s motorovou naftou.

V súčasnosti používaná  motorová nafta (označovaná ako diesel) by mala označenie B7 vo štvorci. So zavedením motorovej nafty B10 sa u nás uvažuje v neskoršom  časovom horizonte.

Týmito novými   znakmi (symbolmi) motorových palív musia byť označené stojany a plniace pištole, ako i viečka na nádrži  automobilu vo všetkých členských krajinách EÚ.

Norma EN 16942 bola schválená už v októbri v roku 2016 , ale jej praktické uplatnenie sa  v jednotlivých krajinách EÚ  sa bude postupne zavádzať do praxe dva roky  od platného začiatočného termínu, a to apríla 2017.

V tomto dvojročnom období, počas ktorého  sa ešte vyjasnia  niektoré  problémy, ako je napr. doplnkové označenie paliva, ktoré zatiaľ ostáva ako dodatočná informácia. U nás, ako i v ČR, prebieha v súčasnosti upresňovanie niektorých pripomienok  k zneniu novej  EN 16942, ktorej  slovenská a česká verzia nie je   v súčasnosti ešte k dispozícii.

Predpokladá sa, že keď bude  k dispozícii slovenská verzia, tak sa začne na jej zavedení do praxe  intenzívne pracovať  v druhej polovici 2017 a prvej polovici roka 2018, aby sa splnili požiadavky normotvornej komisie EÚ  k novej EN.

O nových skutočnostiach a dianí pri zavádzaní tejto novej EN do praxe budeme  priebežne informovať  čitateľov nášho časopisu.

Text/Foto : Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava

Prejsť na začiatok