Nový projekt vzdelávania automobilových odborníkov

V novembri 2016 začal nový medzinárodný projekt s názvom Green Wheels – Operation, repair and service of hybrid and electric cars realizovaný v rámci programu Erasmus +.  Projekt sa zameriava na tvorbu tzv. Blended learning[1] vzdelávacích materiálov v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre žiakov učebných a študijných odborov na stredných školách v oblasti automobilového priemyslu.

V projekte je kladený dôraz na využívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. Metódy kritického myslenia, bádateľské učenie, metódy prevrátenej  triedy[2], metódy CLIL[3] a iných. Autori projektu sa snažia o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a žiakov, súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch. Súčasťou projektu je tiež úloha vytvoriť nové kurikulum[4] pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami ECVET[5] a EQUAVET[6] tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výučbové moduly podporené LMS[7], pracovné listy a videá pre praktickú výučbu, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce inštitúcie na poli vzdelávania. Projekt vedie česká organizácia Centre for Modern Education, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov vo vzdelávacej oblasti.

Školy zapojené v projekte budú testovať a vykonávať pilotáž novo vyvíjaných výučbových materiálov. Ďalší partneri v odbore (t.j. profesionálne organizácie na poli automobilového priemyslu, medzi ktorými je aj Zväz automobilového priemyslu SR  obohatia novo vyvíjané materiály o súčasné poznatky v odbore a budú tiež poskytovať profesionálnu spätnú väzbu. V projekte sú ďalej zapojené vedúce vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa budú zaoberať tvorbou ECVET v tomto odbore a budú dohliadať na to, aby novo vznikajúce materiály spĺňali potrebné kritériá danej legislatívy v uvedených krajinách.

Cieľom projektu je okrem skvalitnenia a inovácie výučbových materiálov pre žiakov  automobilového odvetvia tiež to, aby sa tento odbor stal atraktívnym pre uchádzačov a zároveň, aby absolventi našli lepšie uplatnenie na trhu práce a mali potrebné zručnosti vo svojom odbore. Informácie o projekte nájdete na webe www.gwproject.eu

Slovenskými partnermi v projekte je Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky,  Štátny inštitút odborného vzdelávania,  Súkromná SOŠ Automobilová Duálna akadémia, Centre for Modern Education Bratislava.

[1] Blended learning je vzdelávací program, ktorý kombinuje online digitálne médiá s tradičnými vyučovacími metódami v triede pri vzdelávaní žiakov.

[2] Pri prevrátenej výučbe sa činnosti otáčajú. Prvotné informácie si žiaci spracujú doma individuálne zo vzdelávacích  materiálov, ktoré im poskytne učiteľ. V škole sa učiteľ venuje praktickému precvičovaniu a ujasneniu učiva.

[3] CLIL (Content and Language Integrated Learning)  je integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov (v tomto programe by to boli odborné predmety – išlo by o angličtinu).

[4] Kurikulum je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, o vyučovaní,  prekračuje rámec štandardných učebných osnov a učebného plánu. Kurikulum odpovedá na otázky : koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok, s akými očakávaniami, budeme vzdelávať.

[5] ECVET je dohoda  o medzinárodnom uznávaní  výsledkov vzdelávania. ECVET má za cieľ podporiť uznanie výsledkov vzdelávania jednotlivca tak, aby sa zjednodušila jeho vzdelávacia cesta.

[6] EQAVET je európsky  referenčný rámec, ktorý členským štátom na základe dohodnutých kritérií pomáha priebežne zlepšovať systém odborného vzdelávania a  monitorovať dosiahnutý pokrok. Uľahčuje aj schvaľovanie a uznávanie odborností jednotlivcov získaných v členských štátoch.

[7] LMS (Learning management system) je systém umožňujúci realizovať elektronickú formu vzdelávania zamestnancov. LMS zabezpečuje organizáciu a administráciu výučby e-learningového kurzu.

Prejsť na začiatok