VZDELÁVANIE JE ČORAZ POTREBNEJŠIE

Značný počet obyvateľov v priemyselných štátoch, kde sa dlhodobo riadia snahou vyrábať viacej, rýchlejšie, efektívnejšie a menej energeticky náročne, boli v 20. storočí primerane vzdelaní technici. Strojárska výroba sa najviac zviditeľnila prostredníctvom jej najrozšírenejšieho výrobku – automobilu. K súčasnej úrovni sa dostala postupne, prispeli k tomu: 1.  prechod z výroby „na mieste“ (povedzme dnes spôsob výroby lietadiel), 2. pohon jednotlivých strojov a pásov elektromotormi, 3. prechod na výrobu „na linkách“. Popularita a nástup hromadnej výroby (deľba práce, normy pre dokumentáciu, materiály, a p.) umožnili rozsiahle delenie výrobcov na „finálnych výrobcov a dodávatelľov“. Veľká zmena spôsobu riadenia pohybu dielcov, systémov i modulov mimo montážneho závodu a počítačmi ovládané výrobné stroje a linky priniesli zjednodušenia práce pre človeka a zlepšenie presnosti výroby pomocou počítačov, počítačových systémov i robotov. Umná organizácia i komunikácia v reťazci od ťažby minerálov po opustenie pásu špičkovými automobilmi pri splnení náročných podmienok a globálnych kritérií je dnes už veľmi náročný proces.

 1. Kto prinesie do „pavučiny“ vzťahov a spolupráce viac svetla

Ciele definuje a za ich splnenie je zodpovedný človek. Zvykli sme si pomenovať úlohy, ktoré pri takých výkonoch má každý splniť. Kľúčovými osobnosťami v organizácii výrobcov i predajcov sú manažéri.

Z hľadiska malých i veľkých organizácií – manažéri vo výrobe spojení s robotníkmi i robotmi, vo financiách spojení s dodávateľmi, odberateľmi, i s účtami, v organizačných i administratívnych pozíciách v úzkom spojení so svojimi spolupracovníkmi i majiteľmi – musia reagovať rýchlo a  aj veľmi predvídavo.

Na rozvoj manažérskych zručností a reakcií pre pochopenie dneška a trendov rozvoja v blízkej budúcnosti STU v Bratislave v spolupráci s TU Wien od roku 2009 ponúka originálny študijný program pre manažérov v angličtine. Doteraz má viac ako 140 účastníkov z 26 štátov sveta, ročne v posluchárňach i pri návšteve závodov svetových výrobcov, s možnosťou diskutovať s TOP manažérmi „AKO a PREČO sú oni úspešní…

 

 1. ČO budeme potrebovať vedieť už dnes, lebo zajtra môže byť neskoro

Súčasnosť je charakterizovaná tromi skupinami zmien OSTRO zasahujúcimi do AP:

ZMENA (1) vzťahu človeka k vlastníctvu (človek – auto, na človek – služba)

ZMENA (2) Energetický mix a informácie (od spotreby energie na premenu energie)

ZMENA (3) Výroba a riadenie (siete–výrobok–výroba–stroje–údržba – robotizácia)

Vzdelávanie manažérov, ktorí sa nimi stali na základe výberu majiteľov podnikov, bude stále náročnejšie. Kľúčové bude zvládnutie fenoménu BYŤ (vzdelaným talentom, kreatívnym riešiteľom, presvedčivým vedúcim pracovníkom). MAŤ, je v dnešnom podnikaní schopnosť uprednostniť človeka v zmysle „MAŤ v podniku pripravených vlastných odborníkov“ (nie externe „kúpených“).

 

 1. Doterajšie úspechy v číslach nie sú zárukou pokojnej budúcnosti

Úspechy i prehry obyčajne posudzujeme s odstupom času. Výroba automobilov začala v období dnes už nežijúcich generácií, ale päť generácií dnes žijúcich (predvojnová, povojnová – niekedy označovaná generácia B, aj generácie mladých X, Y, a Z), znepokojuje aktuálny rozvoj automobilového priemyslu pod tlakom záujmových skupín, rôznych faktorov (napr. ekologických), pričom nepochybne vnímajú kvantitatívne veľmi rýchly rozvoj výroby áut. V rokoch 1900 až 2000 bolo vyrobených 1,82 miliardy automobilov, v rokoch 2001 až 2018 viac ako 1,39 miliardy osobných a úžitkových vozidiel, teda spolu viac ako 3,2 miliardy. Z nich dnes je v prevádzke viac ako 1,3 miliardy automobilov prevážajúcich ľudí a tovary.

Konštatovanie 1: V minulých 120 rokoch stúpla výroba automobilov z počiatočných menej ako  milión kusov vyrobených za desaťročie na viac ako 800 miliónov vyrobených za rovnaké obdobie, teda za desať rokov.

Konštatovanie 2: Za prvých 50 rokov bola vybudovaná výrobná kapacita na výrobu menej ako 5 miliónov automobilov za rok, do roku 1990 stúpla výrobná kapacita viac ako desaťnásobne. V roku 2015 ročná výrobná kapacita bola už viac ako 125 mil. automobilov, s jej využívaním na 72 %.

Konštatovanie 3: Veľký počet zmien pre cieľové skupiny na rôznych kontinentoch si vynútil za ostatných 50 rokov nárast ponúkaných typov karosérií vozidiel z „povojnových – sedan, tudor, kabriolet“ na takmer 50 typov! Rýchlo sa rozširujúca ponuka informačných a komunikačných možností si vynucujú paralelne výbeh a nábeh nových riešení.

Konštatovanie 4: Svet automobilovej výroby vo svete má ročný obrat viac ako 2200 miliárd eur, v Európe je to viacej ako 700 miliárd eur, to je takmer 7 % celkového HDP, viac ako 450 miliárd eur z daní, viac ako 50 miliárd eur  investícií do výskumu a vývoja ročne.

Konštatovanie 5: Stredná Európa je z hľadiska potenciálu na úrovni 6 miliónov vozidiel výrobnej kapacity ročne, viac ako 4 milióny motorových vozidiel ročne už vyrába. Podstatne zasiahla do rastúcej zamestnanosti, do uplatnenia sa moderných výrob viacerých sektorov pre AP (elektronika, materiály, plasty, kompozity, atď.). Rastúca deľba práce priniesla príchod veľkého počtu dodávateľov (vyrábajúcich aj pre automobilky mimo strednej Európy), ktorí majú zamestnaneckú pyramídu potrebnej vzdelanosti vhodnejšiu ako montážne závody.

 1. Posty súvisiace s automobilmi

Zamestnanosť v automobilovom a príbuznom priemysle je v priemyselných štátoch výrazným sociálnym faktorom. Až 30 % pracovníkov je zviazaných s automobilmi -od spracovateľov základných materiálov, výrobcov dielcov, montáže modulov a systémov až po výrobu a montáž automobilov vo finálnom závode (napríklad zvarovňa karosérie, lakovňa a montáž – interiéru, podvozkových častí, a p.). Ďalšia štvrtina spolupracujúcich sú pracovníci služieb – palivá a uskladnenie, predaj, servis i recyklácia, poistenie, experti, financie, školiace centrá vodičov, vydávanie homologizácií, licencií a certifikácií, motoristické časopisy, publikácie pre laikov, študentov i odborníkov a iné. Viac ako 45 % ďalších jednotlivcov zo skupiny pracujúceho obyvateľstva spojeného s automobilizmom, súvisí s dopravou. Osobná a tovarová cestná doprava viaže v podobe príslušných služieb pracovníkov rôzneho vzdelania, zručností i pracujúcich s informáciami aj v dobe počítačov a sietí. Asi 5 % tvoria aj tí, ktorí sa zaoberajú stavbou ciest a ich údržbou, pracujú v zdravotnej službe a dopravnej polícii, vzdelávajú účastníkov s nejakým vzťahom k automobilom, pracujú v administratíve – vrátane vydávania vodičských a technických preukazov, atď.

 1. Pokroky a vzdelanie

Schopnosť pracovať a „byť zamestnaný“, nie je to isté. Tradičné pracovné miesta ubúdajú (aj keď tradičné pracovné výkony niekde áno, niekde nie), výrobcovia do nových výrobkov chcú „vkladať“ – aj z hľadiska atraktivity pre zákazníkov  – novšie moduly a systémy, ktoré sú často pre ich optimálne zaradenie veľmi náročné i s ohľadom na predpokladané 20-ročné využívanie a modernosť. Zásadne stúpa potreba väčšieho počtu technikov s vyšším vzdelaním a koncepčným myslením v predvýrobných i výrobných činnostiach. Školy i akademické prostredie poskytujú pre študujúcu mládež PODSTATNE viacej informácií a lepší prístup k informáciám. Mladí absolventi technických odborov však často nedostatočne zvládajú  metódy triedenia informácií, využívania zručností, chýba vôľa CHCIEŤ riešiť technický problém. Schovávať sa za počítač, nie je riešenie. Aj preto manažéri, ktorí rozumejú procesom, ktoré riadia, i výrobe náročného výrobku, majú poznať prichádzajúcu kvalitu a schopnosti novej generácie.

Poznámka: nielen výroba nových automobilov včera, dnes i zajtra bola a bude problémom. Tým sú aj ľudia vo výrobe, v kultúre využívania dopravy, v životnom štýle.

 • Od roku 2010 „prekvitá“ aj v automobilovom odvetví „obchod s emisiami“. Kto neprodukuje nad limit sledované emisie, predáva takým, ktorí teraz alebo v budúcom období budú pod pokutami za prekročenie ich limitov!
 • Od roku 2023 bude v platnosti už emisná norma EURO 7, výrobcovia predpokladajú, že opatrenia sa prenesú do rastu cien automobilov o 1000 až 2000 eur.
 • Po roku 2020 pod vplyvom nedostatku niektorých surovín v bezpečných podmienkach ťažby a spracovania bude veľmi rizikové vlastniť a nevyužívať automobil.

 

Ján LEŠINSKÝ, akademický riaditeľ (za STU)

 

 

 

Študijný program „Professional MBA Automotive Industry“

vznikol v spolupráci TU Wien a STU Bratislava

Kľúčové informácie

 1. Štúdium je dvojročné, v anglickom jazyku, ponúkané globálne. Od roku 2009 je v jednom behu 13 – 23 účastníkov, spravidla zo 6 – 7 štátov. Do roku 2019 malo 140 účastníkov z 26 krajín J.a S.Ameriky, Afriky, Ázie a Európy.
 2. pre účastníkov je to spravidla štúdium na druhej vysokej škole – 60 % účastníkov má absolvované technické vysoké školy, najmenej bakalársky stupeň, je preto prirodzené ich hľadanie pokroku v manažérskom svete – u viac ako 30 európskych lektorov. Štruktúra študujúcich zahŕňa výrobné organizácie a služby z veľkých i stredných organizácií.
 3. netradičná forma získavania informácií, zručností a postupného tréningu rozvoja vôle realizovať poznatky v svojej manažérskej funkcii – je realizovaná kombináciou dištančného štúdia (aby účastníci počas štúdia neopúšťali svoje pracovisko na viac ako 2 dni) v rozsiahlom prostredí e-learningu na TU Wien a STU Bratislava, vrátane štúdia literatúry najvýznamnejších súčasných autorov i lektorov a prezenčného štúdia realizáciou prednášok, cvičení, diskusií a návštev podnikov v okolitých štátoch (VW BA, PSA TT, KIA ZA, AUDI Gyor, MAGNA Graz, MATADOR SK a mnohých dodávateľov na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku).
 4. Členenie študijného programu zohľadňuje úroveň pokročilých študujúcich. Je akreditované FIBAA v roku 2014, re-akreditované do 2020/2021, má 120 kreditov, 2200 hodín, 19 skúšok, záverečnú prácu s obhajobou.
 5. Obsah – manažérske okruhy (organizácia, financie, manažment, marketing, právo) pre pokročilých, automobilová výroba a automobily (procesy, produkty, kvalita, materiály, energia), ľudské zdroje v multinárodnom prostredí, personálna práca, komunikácia, prepojenie fyzického a virtuálneho sveta.
 6. Typický študijný harmonogram: Modul: štvrtok, piatok, sobota, nedeľa každých 5 – 6 týždňov vo Viedni alebo v Bratislave, študijný deň: od 9:00 do 19:00.

 

 

 

 

 

 

 

Prejsť na začiatok