Študenti získajú praktické zručnosti a stabilné pracovné miesto v Kia Motors Slovakia

Jakub Brisuda pocas praxe na vyrobnej linke-1

Od školského roka 2016/2017 sa spoločnosť Kia Motors Slovakia v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) strojníckou Kysucké Nové Mesto zapája do systému duálneho vzdelávania. Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie na pracovisku v systéme duálneho vzdelávania závodu Kia udelila Slovenská obchodná a priemyselná komora. Celkovo 24 talentovaných študentov bude môcť absolvovať štúdium v odboroch Mechanik špecialista automobilovej výroby a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Do systému duálneho vzdelávania sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl, ktorí si aktuálne vyberajú strednú školu, na ktorej budú pokračovať vo svojom štúdiu. Ak sa študenti rozhodnú pre SOŠ strojnícku v Kysuckom Novom Meste a budú zaradení do systému duálneho vzdelávania, minimálne polovica ich vyučovania sa bude realizovať priamo v spoločnosti Kia Motors Slovakia. Študenti nielenže nadobudnú praktické zručnosti u najatraktívnejšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji, ale zároveň budú mať po ukončení štúdia garantované pracovné miesto.

Učebný odbor Mechanik špecialista automobilovej výroby v trvaní tri roky študenti ukončia výučným listom. Záujemcovia o odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení budú študovať 4 roky a ich štúdium bude zavŕšené maturitným vysvedčením. SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste už dlhodobo úspešne spolupracuje so zamestnávateľmi v žilinskom regióne. Už v roku 2013 škola získala ocenenie Mladý tvorca za najlepšiu spoluprácu medzi školou a zamestnávateľskou sférou.

Študenti počas štúdia získajú od spoločnosti Kia odmenu za produktívnu prácu, podnikové štipendium, príspevok na stravu, pracovné oblečenie, zabezpečenie pracovných pomôcok, zdravotnej prehliadky a autobusovú dopravu zdarma. V prvom ročníku bude vyučovanie organizované striedavo týždeň v škole a týždeň vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch. Od druhého ročníka budú študenti nadobúdať praktické zručnosti priamo vo výrobných prevádzkach Kia, zatiaľ čo teória sa bude vyučovať v priestoroch SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

„Som rád, že spoločnosť Kia Motors Slovakia je ďalšou spoločnosťou, ktorá splnila podmienky a zapojila sa do systému duálneho vzdelávania. Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina dlhodobo podporuje všetky aktivity rozvíjajúce odborné vzdelávanie na Slovensku. Výborným študentom SOŠ vydávame medzinárodne uznávané certifikáty SOPK, organizujeme celoslovenské súťaže odborných zručností a podporujeme rozvoj duálneho vzdelávania,“ povedal Ján Mišura, riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilina.

Jan Misura - SOPK Zilina a Branislav Hadar - Kia Motors Slovakia - odovzdanie osvedcenia-aPriemer študijných výsledkov uchádzačov o duálne vzdelávanie počas obdobia ich štúdia v 6.- 9. ročníku nesmie byť horší ako 2,75 (vrátane). Spoločnosť Kia okrem toho vyžaduje od kandidátov správanie hodnotené známkou veľmi dobré, žiadne neospravedlnené hodiny a odporúčanie triedneho učiteľa.

Prihlášku do systému duálneho vzdelávania je potrebné poslať na adresu spoločnosti: Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, alebo ju vyplniť v elektronickej podobe na webovej stránke www.kia.sk najneskôr do 24. marca 2016. Na základe prijatých prihlášok sa bude dňa 1. apríla 2016 konať výberové konanie za účasti rodičov, zamerané na testovanie praktických zručností a osobný pohovor. Úspešní študenti nastúpia do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017, kedy bude podpísaná učebná zmluva medzi ich zákonnými zástupcami a spoločnosťou Kia Motors Slovakia.

„Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania je logickým vyústením dlhodobej snahy našej spoločnosti o prepojenie teórie s praxou a vytvorením takých podmienok, aby každý absolvent našiel uplatnenie na pracovnom trhu. Najväčším prínosom pre študentov bude stabilné pracovné miesto v našom závode po ukončení štúdia,“ povedal Branislav Hadár, vedúci oddelenia vzdelávania a tréningov spoločnosti Kia Motors Slovakia.

-ka-

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok