Rýchle správy
Home » Z aktivít ZAP SR » Štúdia Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja

Štúdia Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja

Štúdia Spracovateľský priemysel SR

Stručný súhrn štúdie Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja

Dôvodom pre vypracovanie štúdie bola absencia dokumentu, ktorý by     komplexne zhodnotil význam priemyslu pre slovenské národné hospodárstvo a poskytol priemyselným zväzom podklady pre rozhodovanie a tvorbu priemyselnej politiky, ktorú Luptáčik nazýva „Novou priemyselnou politikou“ (NPP).

Cieľom štúdie bolo:

 • preskúmať a kvantifikovať národohospodárske efekty generované priemyslom SR, so špeciálnym zreteľom na strojársky a automobilový priemysel.

„Luptáčikova“ štúdia priniesla nasledujúce výsledky, závery a odporúčania:

 • Výsledky:
  • SR je mimoriadne priemyselne disponovanou krajinou s dominantným postavením strojárskeho a automobilového priemyslu.
  • Priemyselná výroba je “motorom inovácií“ na Slovensku
  • SR zaostáva vo vybavenosti „intelektuálnymi“ aktívami a tvorbe „inteligentnej“ zamestnanosti.
 • Závery:
  • Nová priemyselná politika musí vychádzať z očakávaných makroekonomických rámcových podmienok a vyžaduje víziu dlhodobých cieľov a naznačenie cesty na ich dosiahnutie,
  • Nové chápanie konkurencieschopnosti je konkurencieschopnosť výstupov,
  • Spoločenský rozvoj je možné dosiahnuť len prostredníctvom vzdelania a ľudského kapitálu
  • Technologické zmeny, výskum a vývoj sú základom udržateľného rozvoja,
  • Eko-efektívnosť – je nové chápanie doterajších protirečení v ekonomickom rozvoji a ich premena na synergie.
 • Odporúčania:
  • NPP musí transformovať jestvujúce obmedzenia rastu do výhod – musí popri jednotkových nákladoch rozšíriť zameranie a charakteristiky výstupov na schopnosti, zručnosti, inovácie => rozvíjať ľudský kapitál a ľudské zdroje.
  • Napomôcť zvýšenej miere tvorby a uplatňovania priemyselných inovácií, tak, aby sa odstránila miera zaostávania pracovníkov slovenského priemyslu vo vybavení nehmotnými aktívami a know-how v porovnaní s vyspelou Európou.
  • Rozmýšľať a konať v kontexte ekonomiky „za HDP“ („beyond GDP“), t.j. v rovine komerčných riešení, zohľadňujúcich environmentálne záťaže a sociálne dopady.
  • NPP bude efektívnou iba v stabilnom politickom prostredí, ak bude explicitne definovaná s jasnou zodpovednosťou za jej realizáciu a bude vychádzať z princípov, ktoré zohľadňujú trhové aj vládne zlyhania a ich sociálne dopady (Rodrik, 2014, str. 41)

 

Anton Ondrej, 03.02.2016

www.asociaciapz.eu